Kafkas

Kartalları

NURHAN ŞENER ÖNER

OKAY DEDE

İHSAN DERELİ

VEDAT ERSEL UYGUR

HAKAN DİNÇER

YÖNETİM KURULU

TÜZÜK

İSTANBUL KAFKAS HALK DANSLARI TOPLULUĞU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Kuruluş

     Madde 1-)Derneğin Adı:İstanbul Kafkas Halk Dansları Topluluğu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’dir.

Merkez

     Madde 2-)İstanbul olup, şubesi yoktur. 

Amaç ve Çalışma Konuları

     Madde 3-)Derneğin amacı: Türkiye’de Halk danslarının, müziğinin ve turizminin gelişmesi, bu müzik ve danslara sempati duyan veya bu alanda profesyonel olarak uğraş verenleri bir araya toplamak, dansçılar arasında birlik ve beraberliği sağlamak, halk müziğine hizmet etmek, bu alanda faaliyet  gösteren kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve katkıda bulunmak, Gençlerin sportif, kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla her türlü gençlik çalışmasının kulüp bünyesinde yürütülmesini sağlamak, aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren yurt içi ve dışı kurum, kuruluş ve derneklerle iş birliği yapmak. 

    1-Halk dansı ve müziğini benimseyenlere yönelik ihtisas, eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak, halk dansı ve müziğini Ülke geneline yaygınlaştırmak ve sevdirmek ve sevilmesini sağlayacak insan unsurunu yetiştirmek, buna bağlı olarak folklorik çalışmalar yapan kurum ve kuruluşları yaygınlaştırmaktır.

    2-Halk dansı ve müziğini uygulayan folklorcuları yetiştirmek amacıyla kurslar açmak, onları formda tutmak, bunun için gereken tedbirleri almak, seminer teknik toplantı ve panel tertip etmektir.

    3-Uluslar arası müsabaka kurallarındaki değişiklikleri takip ederek, bunları en kısa zamanda muhtelif şekillerde üyelerine ulaştırmak, yabancı folklor otoritelerinin teknik yazılarını tercüme ederek müzik ve dans topluluklarına ulaştırmak, bu alanda yayın ve otoritelerce saygınlığı tescil edilen gazete ve dergilere abone olmak,

    4-Ulusal ve uluslar arası bir standardı yakalamak ve bu alanda ülkemizi temsil edecek folklorcular yetiştirmek amacıyla yurt dışında yapılacak önemli karşılaşmalara gözlemci olarak dans eğitimcilerini göndermek,

    5-Amatör dansçıların gelişmelerini, başarılı olanların terfi etmelerini sağlamak, 

    6-Bölge, yurt içi ve yurt dışında halk dansları ile ilgili teknik bilgi, değişen kurallar, örnek müsabakalar ve değişik halk dansları hakkında sosyal, kültürel ve yeni figürler hakkında çıkan haberleri üyelerine ulaştırmak amacı ile düzenli veya belli zamanlarda bülten, dergi çıkarmak, makale, broşür, fotoğraf, el sanatları, film, bant gibi iletişim ve görsel yayınları sergilemek bu alanda yayınlardan oluşan bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, 

    7-Üyelerin uygar, kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak.

    8-Diğer Halk Dansları toplulukları kulübü dernekleri ile dayanışma içinde olarak halk dansının saygınlığını artırmak, halk dansı ve müziğinin  etik değerlerini korumaktır.

Çalışma Biçimi

Madde 4-) Dernek amacını gerçekleştirmek için,

    1-Mevzuatların el verdiği ölçüde her türlü çalışma ve girişimlerde bulunur,

    2-Halk dansları müziğinin ve kültürünün yöresel otantik özelliklerinin korunmasını, bu konunun öneminin kamuoyuna duyurulmasını sağlar bu amaçla radyo, TV, dergi, gazete gibi iletişim araçlarından yararlanır veya bizzat uygular.

    3-Halk Danslarını, Müziğini, Folklorunu ilgilendiren mevzuat hükümlerinin hazırlanması ve uygulanması hususlarından yakından ilgilenir, bu konudaki görüş ve düşüncelerini ilgili makamlarla ve kamuoyu ile paylaşır,

    4-Çalışma konuları ile ilgili hizmet ve gelir arttırıcı projeler uygular ve gereğinde özel amaçlı vakıflar ve sandıklar kurar,

    5-Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar ve forumlar düzenler; sergiler ve kermesler açar,

    6-Dernek bünyesinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışman kişiler aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar,

    7-Konutu ile amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir; işletebilir 

    8-Kitap, dergi, bülten ve broşürler yayınlar, gerek gördüğü hallerde sportif faaliyetlerini duyurmak amacıyla gazete çıkarır.

    9-Yurt içi ve yurt dışında amacı ile ilgili ya da turistik nitelikli geziler düzenler, festival ve yarışmalar düzenler veya düzenlenmiş etkinliklere katılır.

  10-Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir, yurt dışından alacağı bağışlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına yönetmelik hükümleri doğrultusunda bildirimde bulunur.

  11-Üyelerinin istirahat ini temin ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla lokal açar, işletir, işleticiye verir, 

  12-Okulların sosyal, kültürel ve eğitimlerine her türlü ev sahipliğini yapar, bu okullarda folklorik etkinlikler düzenler, okulların talebi halinde öğrencilere yönelik kendi alanında eğitici çalışmalar yapar.

  13-Derneğe gelir getirici iktisadi işletmeler kurar, işletir işleticiye verir.

  14-5253 Sayılı Dernekler Kanununun 14. Maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkartılan yönetmelik hükümleri gereğince Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kayıt ve tescilini yaptırır, Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerin kuracağı federasyona kurucu dernek olarak yer alır veya var olan federasyona üye dernek olarak katılır.

 

Dernek Amblemi, Renkleri ve Figürü

     Madde 5-) Derneğin amblemi, Rengi Mavi ve Beyaz olup, Kız-Erkek Kafkas Dans Figüründen oluşur ve bu amblem Spor İl Müdürlüğüne tescil ettirilir.

   Derneğin Kurucuları

      Madde 6-)Derneğin kurucuları (7) gerçek kişi olup, aşağıya çıkartılmıştır.

 

S.N.  ADI VE SOYADI           TABİYETİ    CİNSİYETİ    MESLEĞİ             ADRES

    1.C.Levent KARATAŞ          T.C              Erkek        Muhasebeci       Hasanpaşa Mah. Ahmet Rasim Sk. Sadıklar Apt. No:3/4 KADIKÖY

    2.M.Gürsel AR                    T.C              Erkek        Serbest               Nadir Ağa Sk. Menekşe Apt. No:24 GÖZTEPE

    3.C.Tayfun KARATAŞ          T.C              Erkek        Esnaf                   Eski Üsküdar Cad. Sumko Sit. L-1 Blk. No:8 KOZYATAĞI

    4.Osman SAYGILI              T.C              Erkek        Satış Müd.           Kayışdağı Cad. Ata Kulaksızoğlu Apt. Mobil Karşısı GÖZTEPE

    5.N.Şener ÖNER               T.C              Erkek        Kuyumcu             Kadife Sk. Evin Ap. No:41/5 KADIKÖY

    6.Suha GÜLER                   T.C              Erkek        Kuyumcu             Kordere Sk. No:16/3 K.TOPRAK

   7.İhsan DERELİ            T.C           Erkek      Serbest           Orhantepe Mah. Çiğdem Sk. Gökçe Apt. No:1 CEVİZLİ

 

Çalışma İlkeleri

      Madde 7-) Dernek amatör bir kuruluş olup siyasal konularla uğraşmaz, çalışma ve toplantılarında hiçbir biçimde amaç dışı konular ile kişisel çıkarlar görüşülemez, tartışılamaz ve uygulanamaz. Müzik ve Folklor eğitim merkezi ve tesisleri ile bu çalışmalarına ayrılan yerlerde içki içilmez ve şans oyunları oynanamaz.

  

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 Madde 8-)Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

         Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

       Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

       Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 

 

Üyelikten Çıkma

        Madde 9-)Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

       Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

 

Üyelikten Ayrılma

      Madde 11-) Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti ve katılma payları tam olarak alınır.

Üyelikten Çıkarılma

        Madde 12-)Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

       1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

       2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

       3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

       4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

       5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

       Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Cezayı Gerektiren Eylemler 

      Madde 14-) Üyeler, aşağıda belirtilen davranış ve hareketlerde bulunmaları durumunda, Yönetim Kurulunun kararı ile cezalandırılırlar

          1-Dernek lokal, eğitim merkezi ve tesisleri ile araçlarında bulunanların rahatını kaçıracak ve huzurunu bozacak söz ve eylemlerde bulunmak,

          2-Dernekte, üyelik sıfatına bakılmaksızın herhangi bir kişiye ya da Yönetim, Divan ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Yürütme Birimi görevlilerine, personel ve işçilerine eylemli tecavüzde bulunmak, küfretmek, genel ahlak kurallarına aykırı söz ve eylemlerde bulunmak,

          3-Derneğin manevi kişiliğini küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunmak,

          4-Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile cihaz malzemelerine zarar vermek,

          5-Yönetim Kurulunun cezaya ilişkin kararlarına karşı çıkmak, uymamak,

          6-“Üyelik Bildirimi”nde yalan ve yanlış bilgi vermek, Yönetim Kurulunca yalan ya da yanıltıcı sözlü ya da yazılı beyanlarda bulunmak,

          7-Dernek içinde ya da dışında özel ya da iş yaşantısındaki tutumu ve davranışı ile kişiliğini ya da Derneğin onurunu zedeleyeceği kaygısını ve sonucunu doğurmak; onur ve haysiyet kırıcı bir suç işlemek ya da bu nitelikte bir suç nedeniyle hüküm giymek; dernek kurma hakkını yitirmek; kendisine ceza verilen bir üyenin ceza verilmesini gerektiren bir eylemini tekrarlamak,

          8- Yönetim Kurulunca düzenlenen yönetmeliklere aykırı davranmak,

          9- Diğer her türlü disipline aykırı söz ve eylemlerde bulunmak,

Cezalar

     Madde 15-) Yönetim Kurulu, hakkında kovuşturma yapılan üyenin savunmasını da aldıktan sonra, aşağıda gösterilen cezaları takti ren verir.

         1)UYARI:En az ceza olup üyenin söz ve eylemi bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Uyarı cezası yazılı olarak yapılır ve siciline işlenmez.

         2)KINAMA:Üyenin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunun ve kendisinin ayıplandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası Dernek ilan tahtasına asılır ve siciline işlenir.

         3)GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA:Üyenin söz ve eyleminin ağır olması nedeniyle, bir haftadan az ve iki yıldan çok olmamak üzere üyelik hak ve olanaklarından geçici olarak yararlanmasının engellenmesi ve Dernek lokal, eğitim merkezi ile tesislerine girmesinin önlenmesi olup Dernek ilan tahtasına asılır ve siciline işlenir.

         4)ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:Üyenin söz ve eyleminin önceki cezalarla cezalandırılamayacak kadar ağır olması durumunda dernek üyelik kaydının silinmesidir. Ceza kararı Dernek tahtasına asılır ve Dernek üyeleri defterine gereken kayıt düşülür.

Cezalara İlişkin İşlemler

     Madde 16-) Yönetim Kurulu, cezalarının saptanmasında aşağıda belirtilen işlemleri yapar ve kararlar alır.

         1)Hakkında kovuşturma yapılan üyenin savunması gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından ya da Naip Üye tarafından sözlü olarak ya da yazılı olarak alınır. Savunması alınmadan üyeye ceza verilemez. Ancak, yapılan süreli çağrıya rağmen gelmeyen ya da kabul edilebilir bir özür bildirmeyen üyenin savunması alınmış sayılır.

   Yönetim Kurulu, üyenin lehinde ve aleyhinde bulunan tüm kanıtları toplar, gerektiğinde diğer üyeler ile kişileri dinler.

        2)Yönetim Kurulu, üyenin söz ve eylemini içeren olayın niteliğine, kanıtlara savunmaya, iddia ve üyenin siciline bakarak cezalardan birisini tak diren saptamaya yetkilidir. Azaltıcı nedenlerin varlığı durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle bir aşağı derecedeki ceza uygulana bilir. Şu kadar ki Derneğe üye olma niteliğine sahip olmadığı halde yanıltıcı beyanlarla üye olmuş kişiler üyelikten çıkarılırlar.

         Aynı cezayı gerektiren eylemin tekrarı durumunda eylem için saptanan cezadan sonra gelen daha ağır ceza uygulanır. İşlenen eylem birden çok cezayı gerektiriyorsa bunların en ağırı verilir.

         3)Eylemde bulunan üyenin olaydaki iyi niyet ya da haklılığı nedeniyle tekerrür unsuru uygulanamayacağı gibi eyleme uyan cezadan daha hafif olanı uygulanabilir. Verilen ceza, pişmanlık duyulduğu ve tekrarlanmayacağı kanısına 

varılırsa ertelenebilir. Ancak üyelikten çıkarılma cezası ertelenemez. Cezası ertelenen üyenin bir yıl içinde tekrar cezayı gerektiren bir söz ve eylemde bulunması durumunda, bu eyleme uyan ceza ile ertelenen ceza birleştirilerek uygulanır.

         4)Cezayı gerektiren eylem, tesislerden yararlanma konumunda bulunanlardan biri tarafından işlenmiş ise, işleyen hakkında eylemin ağırlığına göre süreli ve süresiz Dernek lokal, eğitim merkezi ve tesislerinden yararlanma olanakları kaldırılır ve aynı zamanda ilişkili üyenin dikkati çekilir.

         Cezayı gerektiren eylemi işleyen üyenin konuğu ise konuk hakkında Dernek lokal, eğitim merkez ve tesislerine sokulmama kararı alınır. Gerekiyor ise üye hakkında da süreli ya da süresiz olarak “Konuk getirmeme” cezası alınabilir.

         Süreli ya da süresiz olarak üyelikten uzaklaştırılan üye, Dernek lokali ile eğitim merkezi ve tesislerine konuk olarak getirilemez.

         5)Ağır bir cezayı gerektiren bir eylemin işlenmesi üzerine Yönetim Kurulu, bir önlem niteliğinde olmak üzere, eylemi işleyen hakkında kesin karar alınıncaya kadar Dernek Lokali ile eğitim merkezi ve tesislerinden yararlanma hakkını önleme kararı alabilir.

         6)Cezayı gerektiren eylemin tarihi ya da öğrenme tarihinden başlamak üzere altı ayın geçmesiyle disiplin kovuşturması yapılamaz.

         7)Yönetim Kurulu toplantı ve karar tutanaklarına, kovuşturma açılan üyenin ya da tesislerden yararlanma konumunda bulunan kişinin kimliği, hakkında cezayı gerektiren eylem, kanıtlar, savunma, gerekçeler ve karar ile gereken diğer hususlar açıkça yazılır. Kararın bir örneği, hakkında karar alınan üyeye ya da tesislerden yararlanma konumunda bulunan kişiye tebliğ edilir.

         Cezayı gerektiren eylemleri işleyenler hakkında, gerekiyorsa, C. Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

 

Cezalara İtiraz

    Madde 17-) Üyelikten çıkarılma cezalarına karşı tebliğinden başlamak üzere 15 gün içinde üyenin Genel kurula itiraz hakkı vardır. İtiraz durumunda ilk toplanacak Genel Kurul toplantısı gündemine konulacak madde uyarınca üye savunmasını ve itirazını yapar. Genel Kurul itiraz üzerine, cezayı kaldırır ya da onaylar. Onay kararı üzerine, onay tarihini izleyen bir ay içinde üyenin yetkili ve görevli mahkemeye itiraz hakkı saklıdır.

         Üyelikten çıkarılan üyenin hak ve yükümlülükleri, itiraz halinde, Genel Kurul kararına kadar devam eder.

         Yönetim Kurulun, üyelikten çıkarılma cezası dışındaki cezaları kesin olup herhangi bir yere itiraz edilemez.

Organlar

     Madde 18- )Derneğin yetkili ve görevli organları aşağıda gösterilmiştir.

         1)Genel Kurul 

         2)Yönetim Kurulu 

         3)Denetleme Kurulu 

Genel Kurul 

    Madde 19-)Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

       Genel kurul;

        1)Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

        2)Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 

       Olağan genel kurul, 2yılda bir, MART ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Genel Kurul Çağrı Usulü

     Madde 20-) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 21-)Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.    

       1-Dernek organlarının seçilmesi,

       2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

       3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

       4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

       5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

       6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

       7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

       8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

       9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

       10-Derneğin vakıf kurması,

       11-Derneğin fesih edilmesi,

       12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

       13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Yönetim Kurulu

    Madde 22-)Yönetim kurulu, 5(beş)asıl ve 5(beş)yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.  

       Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

       Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

    Madde 23-)Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

       1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

       2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

       3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

       4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

       5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

       6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

       7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

       8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

       9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

     10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

     11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetleme Kurulu 

    Madde 24-)Derneğin yetkili iç denetim organı bulunan Denetleme kurulu genel kurulda gizli oyla iki yıllığına seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

         Denetleme kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer.

         Denetleme kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı (2)’dir.  

         Denetleme kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

     1-Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini yönetim kuruluna bir raporla bildirmek,

     2-Yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek,

     3-Yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla genel kurula sunmak. 

Ortak Hükümler

     Madde 25-)Yönetim ve Denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

     Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir ay içinde, asil üyeliğe çağrılır. 

Görevliler

    Madde 26-)Dernek olanakları ve hizmetleri oranında, aşağıda belirtilen görevliler atanabilir.

      1-Genel Sekreter Yardımcısı

      2-Dernek Saymanı

      3-Dernek Hekimi, Yardımcısı ve Sağlık Memuru,

      4-Tesis ve Malzeme Yöneticisi, Yardımcısı ve Kulüp Amiri,

      5-Spor Direktörü,

      6-Genel Kaptan Yardımcısı,

      7-Spor Dalları Kaptanları,

      8-Teknik Yönetici ve Öğreticiler.

   

Yürütme Birimi Görevlilerinin Görev ve Yetkileri

    Madde 27-)Yürütme Birimi görevlilerinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

     1)GENEL SEKRETER YARDIMCISI: Yasalar ve Yönetim kurulu kararları çerçevesinde, dernek amaç ve çalışma konuları ile yönetim, denetim ve divan kurullarının gerektirdiği yönetsel, mali ve teknik tüm hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, genel sekretere bağlı ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

     Genel sekreter yardımcısı, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve divan kurul toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır, sekreterlik ve raportörlük görevlerini üstlenir.

 

     2)DERNEK SAYMANI: Derneğin hesap, yasal işlemler, gelir ve gider işlerini yürütmek, defter ve belgelerini tutmakla görevli ve yetkilidir

     3)DERNEK HEKİMİ, YARDIMCISI VE SAĞLIK MEMURU: Derneğin yönetim ve yürütme personeli ile çalışmalarına katılanların ve sporcuların sağlık muayene, tedavi, ilk yardım ve gıda rejimlerine ilişkin hekimlik hizmetlerine ve masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve yetkili olup, genel sekreter yardımcısına karşı sorumludurlar.

     4)TESİS VE MALZEME YÖNETİCİSİ, YARDIMCI VE KULÜP AMİRİ: Dernek malzemelerinin, dernek amaç ve çalışma konularına yönelik hizmetlere hazır durumda 

bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve yetkili olup, genel sekreter yardımcısına karşı sorumludur.

     5) SPOR DİREKTÖRÜ: Derneğin çalışmalar yaptığı tüm spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor tekniğini öğretmek ve geliştirmekle görevli ve yetkili olup, genel sekreter yardımcısına karşı sorumludur.

     6) GENEL KAPTAN YARDIMCILARI: Derneğin çalışmalar yaptığı tüm spor dallarının ya da çalışma türlerinin her biri için genel kaptan ile spor direktörünün birlikte önerileri üzerine görevlendirilirler. Genel kaptan yardımcıları, ilişkili bulundukları spor dalının ya da çalışma türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzer çalışmalara katılan ve katılacak olanların, her kategoride sayılarının artırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin hizmetleri yürütmekle görevli ve yetkili olup spor direktörüne bağlı ve genel kaptana karşı sorumludurlar.

     7) KAPTANLAR: Kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birine eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzer çalışmalara katılan ve katılacak olanların sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik hizmetleri yürütmekle görevli ve yetkili olup, spor direktörüne bağlı ve genel kaptana karşı sorumludurlar.

 

     8) TEKNİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETİCİLER: Derneğin amaç ve çalışma konularında ya da spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form düzeyinde korumak ve geliştirmek için gerekli önlemleri almakla görevli ve yetkili olup, spor direktörüne bağlı ve genel kaptan yardımcısına karşı sorumludurlar.

 

Yürütme Birimi Personeli ve İşçileri

     Madde 28-)Yönetim, Denetleme ve Divan kurulları ile Yürütme birimi, dernek lokal, eğitim merkezi ve tesisleri işlerini görmek üzere genel sekreter yardımcısının önerisi üzerine yeterince personel ve işçi atanabilir. Sürekli atamalar çalışma dönemi bütçesi kadro çizelgeleri doğrultusunda, geçici atamalar ise bütçede öngörülen ödenek gereğince yapılır.

    Yürütme birimi personeli ve işçileri “ Personel Özlük Hakları Yönetmeliği” hükümlerince işe alınır, çalıştırılır ve işlerine son verilir.  

Çalışma Dönemi ve Bütçe 

       Madde 28-) Derneğin çalışma dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

      Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konularda gösterilir.

Derneğin Gelirleri

       Madde 29-) Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 

         1-Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir.

         2-Yıllık Ödenti: Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup (6) liradır.

         3-Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,

         4-Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival ve gösteri ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

         5-Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar.

         6-Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

         7-Diğer gelirler,

 

Defterler

       Madde 31-) Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

   1-Karar Defteri:Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

   2-Üye Kayıt Defteri:Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

   3-Evrak Kayıt Defteri:Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

   4-İşletme Hesabı Defteri:Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

   5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri:Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

   6-Demirbaş Defteri:Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

   1-(a)bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

   2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 32-)Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

Beyanname Verilmesi

Madde 33-)Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 

Bildirim Yükümlülüğü        

Madde 34-) Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 35-)Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. 

Derneğin İç Denetimi

Madde 36-)Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri     

Madde 37-)Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

                  

Ana Tüzük Değişikliği

       Madde 38-) Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

       Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

       Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açıkolarak yapılır. 

Derneğin Dağıtılması

       Madde 39-) Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

       Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 

       Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İstanbul Kafkas Halk Dansları Topluluğu Gençlik ve Spor KulübüDerneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

Hüküm Eksikliği

       Madde 40-) Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

       Madde 44-) Bu ana tüzük değişikliği Genel Kurulu tarafından onaylandığı, ve Dernekler Birimince uygun görüldüğü  ...../..../.... tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.

         

DERNEĞİN SON YÖNETİCİLERİ

          

S.N. ADI VE SOYADI     DOĞ YERİ        TABİYETİ    CİNSİYETİ   GÖREVİ     ADRES                                                                                 İMZA

  01.YUSUF UZELLİ       AVANOS 1947      T.C           Erkek          Başkan    ACIBADEM MAH. ACIBADEM CAD. NO:3/5  KADIKÖY

  02.OKAY DEDE           RIZE 1968             T.C           Erkek          Bşk.Yrd    SİVASTOPAL SK. AP. NO:19/3 MODA- KADIKÖY

  03.N.ŞENER ÖNER     KARS 1965           T.C           Erkek          Muhasip  SUADİYE MAVİZLİ SK. TELLİOĞLU AP. NO:1/4 KADIKÖY

  04.ADLİ AYTER           SARIKAMIŞ 1938  T.C          Erkek          Sekreter   KIZILTOPRAK ESKİ KARAKOL SK. NO:8/7 KADIKÖY

  05.İHSAN DERELİ      OF 1966                T.C           Erkek          Üye           FEYZULLAH CAD. FAZLIGÜLEN AP. NO:28/3 MALTEPE

 

  

KAFKAS

KARTALLARI

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

General asım gündüz caddesi39, Caferağa mahallesi ,kadıköy,istanbul,34710

+90-532-417-1404

Güncellemeler için Abone Olun

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now